Langt og rart?

Jeg elsker ting som utfordrer hjernen. Sudoku, kryssord, jeg sluker bøker rått, jeg elsker spill som Trivial Pursuit, Geni og allslags sånn, jeg digger å spille såkalte Word Twist, hvor man får utdelt 6-7 bokstaver, og skal lage så mange ord som mulig ut fra de bokstavene. Scrabble er også en av favorittene. Logikk har alltid vært blant mine sterkeste sider, jeg skorer HØYT på IQ tester, særlig når det går på logikk. Min IQ er høy nok til å melde meg inn i Mensa om jeg vil. Men det vil jeg ikke... min oppfatning av Mensa er at det er for nerder.... Jeg er IKKE en nerd!

Det foregår alltid masse i mitt hode. Og jeg går rundt og husker på de rareste ting, som mange bare rister på hodet av og lurer på hvorfor i allverden jeg husker på sånt? Og jeg kan jo lure selv også, særlig med tanke på min minimale korttidshukommelse. Eller... det kommer an på HVA som skal huskes tror jeg. Tall f.eks... det pleier jeg huske lett. Bankkontonummer, fødsels og personnummer, telefonnummer, Bilnummer..... sånt sitter lett i mitt hode.. Men handlelister?.... PØH! Jeg må ha alt skrevet ned, og jeg må HUSKE å ta med meg lista!!

Jeg liker lange rare ord. Norges lengste ord er:
minoritetsladningsbærerdiffusjonskoeffisientmålingsapparatur (60 tegn)
Dette ordet er ikke så vanskelig å huske... Dette er en sånn typisk ting som etser seg fast i mitt hode og blir værende der... totalt unyttig! 

Verdens lengste ord er det fulle navnet på proteinet tryptophan synthetase. Ordet består av 1 913 bokstaver. Proteiner består av aminosyrer, og navnet nedenfor er fremkommet ved å navngi alle aminosyrene i proteinet:
methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysyl-glutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucyl-glycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleu-cylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenyl-alanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginyl-alanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminyl-cysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidyl-prolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalyl-phenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminyl-cysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminyl-glutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalyl-alanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartyl-leucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucyl-leucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolyl-leucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolyl-leucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyl-isoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysyl-isoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionyl-leucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyl-arginylserine. 

Dette ordet har jeg ikke TENKT å prøve meg på å lære engang.... det får være måte på! Det ser dessuten ikke interessant nok ut til at det fenger meg, på andre måter enn at det faktisk er verdens lengste ord!!

Jaja... sære interesser kan hende, men fakta er: Jeg liker faktisk meg selv ganske godt selv om jeg er litt rar i hodet mitt :) Egentlig kan jeg ikke tenke meg å være noe anneledes enn det jeg er :)) Hvis folk ikke kan takle det.... javel, synd for dem :) De vet ikke hva de går glipp av :))

8 kommentarer

Harmonica

20.07.2011 kl.00:40

Jeg digger rare folk som deg!!!! ;-) Tror ikke jeg scorer så høyt som deg, men har mine rariteter,som det å huske helt merkelige (og noen ganger helt ubrukelige)saker og ting. Rart,men litt gøy også,hehe...

muumimamma

20.07.2011 kl.00:55

Harmonica: så bra! Takk :) godt å høre at det er andre som er litt sære som meg :))) når det gjelder IQ så er min høyeste score 142. Jeg er imidlertid ikke av den oppfatning at det gjør meg noe smartere enn andre for det. det viser vel heller bare at min måte å tenke på består av en god porsjon logikk, ikke at jeg er smart. Og det er også en annen grunn til at jeg ikke liker mensa. En gjeng selvgode tullinger som tror de er bedre enn andre bare på grunn av en teit test....

Harmonica

20.07.2011 kl.01:35

Hehe...du er kul Muumimamma! Nå må alle typer mammaer sove,selv om det er sumernatt aldri så mye.. det kommer en dag i morra òg... Zzzzz

I gode og onde dager!

20.07.2011 kl.09:25

kult, jeg husker til gjengjeld ingen ting. Men mye rat i hodet mitt også. Spilte foresten Scrabbel i går kveld...

deveny

20.07.2011 kl.17:03

Det er godt å like seg selv....klemz Dev :-)))

mimmimor

20.07.2011 kl.18:45

Mye rart i dette hodet også, men IQ-test har jeg aldri tatt. Derimot har jeg tatt mange IQ-tester på andre og de sier ingenting om smart eller ikke smart. Men de kan si noe om hvordan akkurat den hjernen håndterer språk og matematisk-logiske problemstillinger akkurat den dagen :) Pleier ikke si til foreldrene hvilken IQ ungene kommer ut med :)

Medlemmene i Mensa er nok over gjennomsnittet glad i ord, ordspill og logiske problemstillinger. For oss vanlige ordglade er det ikke alltid like lett å følge dem. Tror sånne foreninger er viktige for å kunne møte noen som deler humor og forstår vitsene.

muumimamma

21.07.2011 kl.01:27

mimmimor: Ord, ordspull og logikk er kjempegøy syns jeg. Alt man kan bryne knotten på liksom, nen jeg har ikke noe behov for å være innlemmet i noen forrening av den grunn. Det at du ikke opplyser foreldre om score på sånne tester et lurt synes jeg. Jeg vet det finnes de foreldrene som lager problemer for barna sine pga sånt, og presser dem mye mer enn de bør, siden de er så smarte, eller kanskje fordi de ikke må risikere å ende opp som dumme, siden barnet skoret så lavt. Mange forstår ikke at det er mer måten å tenke på, å ressonnere på, enn kunnskap man måler med en slik test. Man kan jo inneha massevis av kunnskap selv om man ikke har kjempehøy iq :)

mimmimor

21.07.2011 kl.15:15

Det er sant. Og som "testleder" vet jeg at det skal så uendelig lite til før skåren blir lav. Bittelitt tregere, så mister man tempopoengene, for eksempel. Eller litt ukonsentrert, så husker man ikke mønsteret. Tror ikke så veldig på disse testene hva IQ angår, men noen av dem er fine for å kunne si noe om språkfunksjon.

Skriv en ny kommentar

muumimamma

muumimamma

48, Stavanger

Jeg er en typisk Muumimamma. Halvfeit kjerring med masse unger og en forkjærlighet for vesker! (PS: Nå er jeg ca 20 kg mindre feit enn da jeg opprettet bloggen :) Jeg vet ikke hvor ofte jeg kommer til å blogge, men av og til er det ting som bare er litt godt å få ut av systemet liksom.. Jeg tar gjerne imot venneforsepørsler, men da skal du ha interesse for bloggen min, og gjerne ha en blogg som jeg kan fatte interesse for også :) Hvis du bare er ute etter venner på vennelista som kan bidra til at du når topplista, trenger du ikke spørre meg. Vennskap skal være gjensidig... så var det sagt.

Kategorier

Arkiv

hits